Machine Profile - Kawasaki

No top ten finishes.

RL360